Home

Hållbarhetskriterier Energimyndigheten

Energimyndigheten har publicerat uppdaterade anvisningar om hållbarhetskriterierna, där man har beaktat de förändringar om att påvisa hållbarheten som sker i samband med ändringarna i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013, senare hållbarhetslagen) hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhets-förordningen) meddelar Statens energimyndighet följande föreskrifter1. Kapitel 1 Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur rapporteringsskyl Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lagen genomför i svensk rätt bestämmelserna om hållbarhetskriterier i det så kallade förnybartdirektivet. 1. Myndigheten har utfärdat föreskrifter under lagen, men det finns många detaljer som inte regleras i författning. Många berörda.

Hållbarhetskriterier - Energiavirast

 1. st 20 megawatt för fasta biobränslen och på
 2. Biogas och hållbarhetskriterier. Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598)
 3. skandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. Vi verkställer den finländska och europeiska energi- och klimatpolitiken

Vägledning - energimyndigheten

Swedish Energy Agency (Energimyndigheten), 2011. Swedish Energy Agency (Energimyndigheten) Vägledning till regelverk om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2011) (in Swedish). Report ER 2011:23, version 2.0. Google Scholar. Säll, 2008. S. Säll. Hur kan drank lagras, hanteras och utfodras till mjölkkor? (in Swedish). Report 2008:1. Swedish University of. Energimyndigheten ska också ta fram en prognos för hur produktions-kapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas öka med existerande och kommande styrmedel och om ytterligare styrmedel införs. Energimyndigheten ska redovisa uppdraget senast 1 oktober 2021 uppfylla vissa hållbarhetskriterier, varav ett omfattar krav på minskade växthus-gasutsläpp i livscykelperspektiv. Kontrollen av respektive företags leveranser och användning sker genom en årlig rapportering till Energimyndigheten som är gemensam för de båda lagstiftning-arna. I november 2014 beslutades ett tilläggsdirektiv till.

Den lag om hållbarhetskriterier som Energimyndigheten föreslår innehåller direktivets kriterier och krav för vad som är ett hållbart biodrivmedel eller hållbart flytande biobränsle, bestämmelser om den rapportering som krävs samt vilka aktörer som är rapporteringsskyldiga. Energimyndigheten föreslår att det i lage Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för regelverket om hållbarhetskriterier för biodriv­medel och flytande biobränslen. Du hittar författningarna och mer utförlig information om kriterierna på Energi­myndighetens webbplats. Hållbara bränslen (energimyndigheten.se) Du kan också läsa mer i vår rapport om kontrollsystem för hållbarhets­kriterier. Om kontrollsystem för. Hållbarhetskriterier; Ursprungsgaranti för el; RES-utbildare; Kompensation för vindkraft; Utsläppshandel. Utsläppstillstånd; Auktionering av utsläppsrätter; Utsläppshandelsregistret; Kompensationsstöd; Energieffektivitet. Energieffektivitetsavtal; Energibesiktningar; Kostnadsnyttoanalys; Ekodesign och energimärkning; Regional energirådgivnin Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens energimyndighet. 1 bilaga. Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 21, bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens energimyndighet. Uppstart av TC383, WG3 - revidering av Hållbarhetskriterier för olika biobränslen - anpassning till REDII - direktiv för förnyelsebara bränslen (EU). Nya experter - och webmöten. Verifiering av Turbin G4 Östrand genomförd o ansökan om produktionsökning el från Östrand inskickad till Energimyndigheten. Komplettering avseende nätkoncession fjärrvärmecentralen Östrand inskickade - väntar på beslut från Energimarknadssidan

Energimyndigheten har utrett spårbarhet, ursprungsgarantier, kontroll av hållbarhetskriterier och kriterier för växthusgasminskning. Myndigheten har kommit med flera rekommendationer och sett att flera saker måste utredas mer. Nyligen fick Energimyndigheten ytterligare uppdrag OKQ8 är ett av de första svenska bolag som fått klartecken från Energimyndigheten att företaget uppfyller kraven i den nya lagen om hållbarhetskriterier. I praktiken innebär beskedet att.

Hållbarhetskriterier för biobränsle

Från: Energimyndigheten hållbarhetskriterier <hbk@energimyndigheten.se> Skickat: den 21 november 2018 13:40 Till: Energimyndigheten hållbarhetskriterier Ämne: Remiss av ändringsföreskrift reduktionsplikt, dnr 2018 - 016849 Bifogade filer: Missiv ändringsföre skrift reduktionsplikt.pdf; Ändringsföreskrift reduktionsplikt.pdf; Konsoliderad föreskrift med spårade ändringar.pdf. Statens energimyndighet ska utreda hur systemet med hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen fungerar i praktiken och föreslå förbättringar utifrån de erfarenheter som vunnits sedan regelverket trädde ikraft. Särskild vikt ska läggas vid tillsynsmyndighetens roll och sanktionsmöjligheter, samordningen med andra regelverk, miljöeffekter samt kostnaden och regelbördan för rapporteringsskyldiga Från: Energimyndigheten hållbarhetskriterier <hbk@energimyndigheten.se> Skickat: den 7 februari 2018 10:34 hållbarhetskriterier samt drivmedelsleverantörers minskning av växthusgasutsläpp. Vi har dock valt att reglera samma sak även i dessa föreskrifter för att skapa en tydlighet gentemot berörda bolag. Om någon av de andra regelverken ändras väsentligt eller utgår kommer.

Från: Energimyndigheten hållbarhetskriterier <hbk@energimyndigheten.se> Skickat: den 25 januari 2021 15:07 Till: Regelrådet Ämne: Remiss av föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, dnr 2020-0024909 Bifogade filer: 1 Remiss av föreskrifter om HBK.docx; 2 Föreskriftsförslag.docx; Energimyndigheten har inlämnat ett förslag på hur regelverket avseende detta kan se ut och detta bereds nu hos regeringskansliet. Förändringarna ska i enlighet med RED2 vara genomfört senast den 30 juni 2021. DGE följer utvecklingen avseende detta och stöttar er gärna i detta arbete framöver! Vi har sedan länge arbetat med regelverket avseende hållbarhetskriterier, bland annat med. ningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-bränsle (hållbarhetsförordningen) att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2011:2) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-bränslen ska ändras på följande sätt: dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § och rubriken närmast före 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse, dels.

Energimyndigheten mer tid att utarbeta och remittera föreskrifter och vägledning. Dessa hållbarhetskriterier skall börja gälla den 1 juli 2021 och det gör att det är mycket kort om tid tills hela regelverket är känt för aktörerna till att det börjar gälla. Utöver detta finns ingen uppgift om Förordningen om hållbarhetskriterier, SF Energimyndigheten Avdelningen för förnybar energi och internationellt samarbete Enheten för drivmedel och hållbara bränslen Linus Klackenberg registrator@energimyndigheten.se linus.klackenberg@energigas.se hbk@energimyndigheten.se Stockholm 24 maj 2021 Remissvar gällande föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen Energigas Sverige, som är. Energimyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket med Energimyndigheten som ansvarig och samordnande myndighet. 1.1 Uppdraget Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utforma ett kontrollsystem för hållbarhetskriterier (Bilaga 1). Kontrollsystemet ska omfatta d Energimyndigheten bör tydligare precisera vilka krav som ställs på oberoende granskare. Under en övergångsperiod bör man acceptera FSC- och PEFC-certifierat bränsle, trots att certifieringen inte omfattar växthusgasbalans. Men detta krav gäller mycket få, nya anläggningar

Rapporten från Energimyndigheten 2015 ger inte jämförbara siffror, varför vi inte kan redovisa senare officiella tal. Siffrorna anger klimatnyttan för de biokomponenter som ingår i olika bränslen eller kan vara rena biodrivmedel. Den redovisade utsläppsreduktioner från biodrivmedel är medelvärden. Enskilda svenska producenter kan erbjuda biodrivmedel med högre klimatnytta Energimyndigheten utnyttjades i reklamkampanj. Publicerad: 18 maj 2011, 20:00. Riskhanteringsföretaget Den Norske Veritas, DNV, säger sig i en reklamkampanj vara godkända av Energimyndigheten som oberoende tredjepartsgranskare av hållbarhetskriterier för biobränslen. Något som Energimyndigheten bestämt förnekar. - Det är absolut. Vid registratorskontoret behandlas och registreras handlingar som anländer till Energimyndigheten. måndag-fredag 9.00-16.00. 7 servicekanaler. LÄNKAR (3) Energimyndigheten. Anvisning om hållbarhetskriterier Energimyndigheten. Webbsida. Hela Finland. Anvisning om hållbarhetskriterier för verksamhetsutövarens biodrivmedel och flytande biobränslen. Gå till webbsidan Anvisning om. Vid registratorskontoret behandlas och registreras handlingar som anländer till Energimyndigheten. måndag-fredag 9.00-16.00. 10 servicekanaler. LÄNKAR (4) Energimyndigheten. Anvisning om hållbarhetskriterier Energimyndigheten. Webbsida. Hela Finland. Anvisning om hållbarhetskriterier för verksamhetsutövarens biodrivmedel och flytande biobränslen. Gå till webbsidan Anvisning om.

Hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen

Förnybartdirektivets hållbarhetskriterier kan översiktligt delas upp i två delar: krav på minsta växthusgasminskning och markkriterier. När det gäller växthusgasminskningen så anses bio-drivmedel eller flytande biobränslen som hållbara om användningen av dessa bränslen med- för en minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent i förhållande till ut-släppen om. Är du nyfiken på vilka EU-frågor Energimyndigheten jobbar med? Jenny Näslund jobbar med hållbarhetskriterier. Hållbarhetskriterierna ska säkerställa att du som tankar får ett hålbart drivmedel som bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12. By karin mars 16, 2021 remissvar No Comments. Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag - inte minst de många små - att klara byråkratin med. Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande användning av el och biogas i trafiken. Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda och ordnar 11.2.2021 kl. 12.30 en webinar om resultaten i anbudsförfarandet av trafikens infrastrukturstöd som hölls 2020

(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Bakgrund Syftet med anvisningarna är att ge en bättre bild av vad Statens energimyndighet avser kan ingå i ett kontrollsystem som krävs enligt 3 a kap 2 a § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle n (hållbarhetslagen). Anvisningarna gäller för gasformiga. hållbarhetskriterier uppfyllas. I Sverige lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet av systemet och är tillsynsmyndighet. Krav: Rapporteringsskyldiga företag ska årligen rapportera hållbara mängder biodrivmedel och flytande biobränslen ter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (STEMFS 2011:2) ska ändras på följande sätt: anläggningsbesked ska snarast anmäla till Energimyndigheten då en väsentlig ändring genomförs i kontrollsystemet. Anmälan ska innehålla en beskrivning av ändringen och dess omfattning. Kapitel 4 Oberoende granskning Oberoende granskning vid omprövning av.

Hälften biobränsle i tanken före år 2030 – Sveriges NaturStörre hållbarhet genom digitaliserad data – C

Hållbarhetskriterier Avfall Sverig

De organisationer som verifierar hållbarhetskriterierna behöver godkännande av Energimyndigheten. Ansökan om att bli kontrollör av hållbarhetskriterier - Suomi.fi Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä Energigas Sverige välkomnar Energimyndighetens utgångspunkter för genomförandet av kontrollen av hållbarhetskriterier i RED2 och tillstyrker det övergripande inriktningsförslaget. Vi betonar vikten av att träffa så få rapporteringsskyldiga som möjligt (genom noggrann utformning av definition av rapporteringsskyldig och undantag för mindre anläggningar) samt minimera användarnas Energimyndigheten ger er tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till underlagsrapport om markverifiering. Rapporten är underlag för kommande vägledningar kring verifiering av markanvändning och markkriterier i Sverige inom regelverket för hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Svar ska ha inkommit till Energimyndigheten senast den 26 augusti Från: Energimyndigheten hållbarhetskriterier <hbk@energimyndigheten.se> Skickat: den 7 februari 2018 10:34 hållbarhetskriterier samt drivmedelsleverantörers minskning av växthusgasutsläpp. Vi har dock valt att reglera samma sak även i dessa föreskrifter för att skapa en tydlighet gentemot berörda bolag. Om någon av de andra regelverken ändras väsentligt eller utgår kommer. Energimyndigheten har beslutat att meddela följande bolag anläggningsbesked med stöd av 3a kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen). Bolag Org nr Besluts-datum AB Borlänge Energi 556005-5385 2016-01-07 Adesso BioProducts AB 556728-5779 2016-01-07 AGA Gas AB 556069-8119 2016-03-21 Befox AB 556560-7701 2016-01-12.

Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen i korthet: exempel Energimyndigheten (2018); Energimynd igheten (2019); NEPP (2019b) som alla vi-sar på att i många framtidsscenarier för el- och fjärrvärmesektorn i Sverige återfinns föränd-ringar i el-, och värmeproduktion till stor del i andra primärenergiflöden än bioenergin. En central poäng i existerande energiscenarier är. Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel. Publicerad 11 september 2020. Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer. Här föreslås att Energimyndigheten överväger följande förändringar i hur emissioner av växthusgaser ska beräknas för uppfyllande av hållbarhetskriterierna i Sverige. Vissa av nedanstående förslag är sådant som Energimyndigheten själva skulle kunna genomföra på kort sikt och andra ska snarare ses som förslag till frågor som Energimyndigheten kan driva i det fortsatta.

Biodrivmedel ersätter fossila bränslen inom transportsektorn - antingen som rena biodrivmedel eller som så kallad låginblandning. Idag är till exempel dieseln i många europeiska länder uppblandad med 5 procent biodiesel, (2 till 7 volymprocent, beroende på årstid, olika EU-länders lagstiftning, med mera. I Frankrike provas även 20. Ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier förväntas träda i kraft den 1 november 2011. Efter lagändringen kommer Energimyndigheten kunna besluta om hållbarhetsbesked för rapporteringsskyldiga. Myndigheten kommer att ta emot ansökningar om hållbarhetsbesked innan lagändringen är genomförd. De företag som pekas ut som rapporteringsskyldiga enligt proposition 2010/11:152. Eventuella frågor och anmälan till sändlistan för hållbarhetskriterier kan skickas till adressen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Tidsfrist Utredningen om hållbarhetskriterierna ska lämnas in till Energimyndigheten före utgången av mars året därpå Energimyndigheten, tjänster. Energimyndigheten. Energibesiktningar för stora företag Energimyndigheten. Tillstånd eller annan skyldighet. Hela Finland. Offentlig tjänst. Stora företag ska med fyra års mellanrum genomföra en energibesiktning som kartlägger energianvändningen. Energimyndigheten . Fastställande av el- och naturgasnätsinnehavarnas villkor Energimyndigheten. Tillstånd

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel - Energigas Sverig

Energimyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler och områden som verksamhetsutövaren besitter eller där biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror produceras, framställs eller används, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra inspektioner där och vidta andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Vid inspektionen ska. Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Remissvar Ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig över Ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flyttande biobränslen (STEMFS 2017:4). Trafikverket har inga synpunkter på föreslagna ändringar. Beredning av. Någon gång per år arrangerar Energimyndigheten Forum hållbara bränslen. Syftet är att informera berörda aktörer om olika aktuella händelser inom regelverket för hållbarhetskriterier och även drivmedelslagen. I år kommer forumet bland annat innehålla information om anläggningsbesked och en redovisning av den utredning som Energimyndigheten har gjort om regelverket för. Energimyndigheten tilldelar OKQ8 Sveriges första hållbarhetsbesked OKQ8 är ett av de första svenska bolag som fått klartecken från Energimyndigheten att företaget uppfyller kraven i den nya.

Energimyndigheten - Regelråde

här - Energimyndigheten Marknaderna för biodrivmedel 2015 Tema: Förnybara flygbränslen ER 2015:31 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: [email protected][email protected Energimyndigheten har beslutat att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor för Bränsleprogrammet hållbarhet. Det utökade stödet gör det möjligt att leverera och kommunicera vetenskapliga u När Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 2 ska det ske efter samråd med Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk. Ändringar Förordning (2010:1532) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle

Energimyndigheten tilldelar OKQ8 Sveriges första hållbarhetsbesked tor, dec 22, 2011 11:26 CET. OKQ8 är ett av de första svenska bolag som fått klartecken från Energimyndigheten att företaget uppfyller kraven i den nya lagen om hållbarhetskriterier branscher, harmoniserade hållbarhetskriterier, produktionsteknik, stöd och styrmedel. Återigen, tack till dig som deltagit för din insats. Vi hoppas att du är med oss in i nästa fas av Fossilfritt flyg 2045, en fas där vi ska stärka oberoendet både tekniskt och kommersiellt med målet att Fossilfritt flyg 2045 är en nationell plattform som verkar i synergi med redan etablerade och. hållbarhetskriterier som Energimyndigheten föreslår i sitt uppdrag Hållbarhetskriterier. Transportstyrelsen ställer sig tveksam till ett direkt genomförande av Energimyndighetens nuvarande förslag till utformning av ett Kvotpliktsystem för biodrivmedel och anser att en djupare utredning kring eventuella konsekvenser först bör göras. Bakgrund Vad beträffar Energimyndighetens. Hållbarhetskriterier för biogas : En översyn av data och metoder . By Mikael Lantz. Abstract. I Sverige är biodrivmedel befriade från energi- och koldioxidskatt förutsatt att drivmedlet uppfyller hållbarhetskriterierna i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Ett av kriterierna är att användningen av biodrivmedlet måste leda till.

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsl . Pressekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan 076-144 17 03 Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019 EM6605. hållbarhetskriterier uppfyllas och styrkas. Det gäller för hela produktionskedjan, från råvara till slutprodukt. Hållbara mängder ska årligen rapporteras till Energimyndigheten. - Vi tog. Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i Sverige. Förslaget har under oktober diskuterats med företrädare för producenter och användare av trädbränsle i Sverige

registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se. Org.nr 202100-5000 . Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 . Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99. registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se. Org.nr 202100-5000. Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för. Genom EU:s förnybartdirektiv har hållbarhetskriterier införts i syfte att förhindra negativ inverkan på miljön till följd av en ökad användning av biodrivmedel och flytande biobränslen. I Sverige har hållbarhetskraven implementerats genom lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (håll-barhetslagen). Energimyndigheten har varit ansvarig. Energimyndigheten fick våren 2009 i uppdrag av regeringen att utreda en rad olika frågor som rör elcertifikatsystemet. I praktiken innebär uppdragen att den kontrollstation som aviserats för systemet till år 2012 sker i förtid. Energimyndighetens uppdrag innehåller fyra deluppdrag: 1. Ökad ambitionsnivå. 2. Konsekvenser av en ökad ambitionsnivå 3. Utvidgad marknad för elcertifikat.

Färdplan bioenergi | Svensk Torv

Biogas och hållbarhetskriterier - Svenskt Vatte

Handläggare och projektledare på Energimyndigheten Eskilstuna, Södermanland, Sverige 198 kontakter. Gå med för att skapa kontakt hållbarhetskriterier, skog, naturvård och GIS. Erfarenhet Handläggare på enheten för utsläppshandel och drivmedel Energimyndigheten sep 2018 -nu 2 år 10 månader. Eskilstuna, Sverig Ansvarig för texten: Energimyndigheten. Uppdaterad: 6.5.2021. Bekanta dig med tjänster. Bekanta dig med tjänster som denna e-tjänst är relaterad till. Sammanlagt 2 tjänster: Ansökan om att bli kontrollör av hållbarhetskriterier. Ansökan om godkännande av hållbarhetssystem. Visa alla tjänster. Rådgivning till medborgarna . Medborgarrådgivningen hjälper till att använda Suomi.fi. Energimyndigheten får tillsyn över hållbarhetskriterier. Energimyndigheten kommer att ha tillsynsansvar för lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndigheten upattar att elanvändningen för belysning i sektorerna bostäder, lokaler, industri och vägbelysning har minskat från ca 14 TWh år 2010 till 11 TWh år 2016. De bedömer också att elanvändningen för belysning skulle kunna halveras om all befintlig, ineffektiv teknik byttes ut mot bästa tillgängliga teknik. 3. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. När Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 ska det ske efter samråd med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen. När Energimyndigheten meddelar.

Energimyndigheten är den nationella myndigheten för utsläppshandeln och svarar för tillstånden, registren och tillsynen. I gruppen Nät övervakas verksamheten i el- och naturgasnäten. Administration av stödsystemet för el som producerats med förnybar energi och uppgifter enligt lagen om hållbarhetskriterier är en del av verksamheten. Tv-apparater stod år 2016 för drygt tre procent av EU:s elanvändning1, och den beräknade energianvändningen för bildskärmar (TV, monitorer etc.) beräknas att uppgå till nästan 100 TWh per år till 2030. Utvecklingen går mot försäljning av allt större tv-apparater. I princip alla LCD-tv på marknaden säljs med bakgrundsbelysning i form av LED, vilket innebär en tv med hög.

DGE – Din kompletta partner inom miljö och hållbarhet

Skrivelse gällande implementeringen i Sverige av EUs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Årsmöte 2021, digitalt möte den 22 april. Trädbränsleföreningen årsmöte 202 1 kommer att hållas digitalt. Tema t blir logistik och tunga transporter. Ett digitalt studiebesök på Söder energis anlä ggning i Nykvarn med visning av 98 tons lastbil och stora tåg. M edverkan av. Bolaget är innehavare av hållbarhetsbesked utfärdat av energimyndigheten enligt Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen). Hans Nilsson Telefon: 0454-38 06 74 Mobil: 0768-94 95 80 Mail: hans@vegoil.se. Stig Nydahl Telefon: 0454-38 05 22 Mobil: 0708-57 19 47 Mail: stig@vegoil.se. Pål Nilsson Telefon: 070-865 64 88 Mail: pal.

Energimyndigheten - Energiavirast

Energimyndigheten kommer att vara tillsynsmyndighet för den nya lagen om hållbarhetskriterier. Vid införandet av systemet kommer energimyndigheten att behöva ta fram nya rutiner, föreskrifter och IT-stöd. Energimyndigheten kommer även att behöva avsätta personalresurser för det löpande arbetet med tillsynen. De tillkommande. Energimyndigheten Other titles: Arial Times New Roman Arial Black Wingdings OH vit_m_punkt färg_U_punkt vit_U_punkt 1_OH 1_vit_m_punkt 1_färg_U_punkt 1_vit_U_punkt Hållbara biodrivmedel i flygsektorn FoI och marknadsförutsättningar Råvaruproblematik? Hållbarhetskriterier i Sverige Varför hållbarhetskriterier Uppfyllande av kriterierna.

Energimyndigheten valtiolle

Energimyndigheten. 20 december, 2018. Remiss av föreskrift om ändring av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle. Energimyndigheten, Remissvar. Hållbarhetskriterier (för biodrivmedel) 3. NATURVÅRDSVERKET KLIMATKLIVET - UPPGIFTER I ANSÖKAN OM STÖD TILL TANKSTATIONER 2021-04-01 3 Ansökningar om stöd till tankstationer Beskrivning av åtgärden Beskriv åtgärden så detaljerat som möjligt avseende placering, hur långt processen för markupplåtelse och bygglov gått samt hur planerna för att få nödvändiga tillstånd ser.

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 201

Ordlista & begrepp inom drivmedelsområdet. Inom drivmedelsområdet används ett flertal olika begrepp. Nedan framgår en ordlista innehållande ett urval av begrepp, i syfte att få fler att förstå mer inom drivmedelsområdet: AdBlue. AdBlue är en flytande vätska som krävs till nyare fordon för att de ska klara högre ställda avgaskrav Energimyndigheten 631 04 Eskilstuna Ert dnr 2019-026739 Vårt dnr R-2021-17 Malmö den 15 februari 2021 REMISSVAR: Remiss om ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flyttande biobränslen (STEMFS 2017:4). _____ Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och. Hållbarhetskriterier, beräkningsexempel, biogas, bioolja, biodrivmedel, transportsteg, e td, STEMFS 2011:2 Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2015 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm . Emissioner från transport av biodrivmedel och flytande biobränslen IVL rapport B2015. Svebios vision är att vara den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle Energimyndigheten har arbetat fram riktlinjer för detta. Den hållbarhetsrapportering som respektive bolag gör i april blir underlag för vad som märks upp vid drivmedelspumparna. Ikraftträdandet av de nya kraven att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel verkställs den 1 oktober 2021. Eftersom drivmedel är flytande produkter som tillverkas och blandas i raffinaderi, på depåer.

Torgny Persson - Skogsindustrierna

Systemet för hållbarhets­ kriterier i Sverig

Trädbränsleföreningens svar till Energimyndigheten på remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biodrivmedel 210524 Trädbränsleföreningen 2021_002638 Remissvar SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen 2021043 •Hållbarhetskriterier utvidgas till all bioenergi •Energimyndigheten ska implementera enl Art 19 RED2 till 30 juni 2021 •RK jobbar på lag-promemoria •Krav i RED2 från juli 2021 (men knappast klart då?) -Energimyndigheten bygger IT-plattformen: pilotkörningar början av 2021 REDII, UG & ETS Gasmarknadsrådet 17 dec 2020 2021-02-26 •8 Regatrace, ERGaR, FastGO CEN/SIS. Energimyndigheten Analysavdelningen Enhet för hållbara bränslen Lina Engström Remissyttrande över förslag till vägledning om hållbarhetskriterier Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över Energimyndighetens förslag till vägledning om hållbarhetskriterier och vill framföra följande: Svebio ståndpunkt i sammanfattning Vägledningens utformning är enkel och användbar, det. Naturvårdsverket har med stöd av Energimyndigheten utrett förutsättningar och åtgärder för att förbättra möjligheten för anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) att inför den fjärde handelsperioden 2021-2030 tillgodoräkna sig biogas, inklusive biogas som samdistribuerats med naturgas i ett gasnät, vid rapportering av utsläpp i handelssystemet Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12. By karin mars 16, 2021 remissvar No Comments. Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag - inte minst de många små - att klara byråkratin med.

Naturvårdsverket har med stöd av Energimyndigheten utrett förutsättningar och åtgärder för att förbättra möjligheten för anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) att inför den fjärde handelsperioden 2021-2030 tillgodoräkna sig biogas, inklusive biogas som samdistribuerats med naturgas i ett gasnät, vid rapportering av utsläpp i handelssystemet. I denna. All etanol som används är förnybar och hållbar enligt lagen hållbarhetskriterier för biodrivmedel. OKQ8s mål är att all etanol som vi köper in och erbjuder våra kunder ska vara producerad på ett hållbart sätt med beaktande av sociala och miljömässiga krav. Som ett led i vårt arbete ställer OKQ8 krav på sina leverantörer enligt Hållbarhetskriterierna i Förnybart-direktivet. För att bränslen ska betraktas som hållbara måste ett antal hållbarhetskriterier uppfyllas och styrkas. Det gäller för hela produktionskedjan, från råvara till slutprodukt. Hållbara mä

 • Carambole holsteiner hengst.
 • 100 Freispiele ohne Einzahlung 2020.
 • TraderFox Wingman Erfahrungen.
 • Lebensmittel Startup.
 • Silversmide Stockholm.
 • Sparen kan.
 • Asset Manager Deutschland Liste.
 • XO Boats Malta.
 • Coty next dividend date.
 • Server Hosting Definition.
 • EToro ervaringen.
 • NVIDIA Tesla P100.
 • Amspace amrest.
 • Deka MSCI World UCITS ETF Erfahrungen.
 • Profiaccount 365nm kündigen.
 • Arabisch Pferde kaufen.
 • ASX blockchain stocks.
 • Mobile de PKW.
 • Commerzbank Telefon.
 • SCAGLIETTI Hengst.
 • Buy rolls royce los angeles.
 • Bitcoin transaction format.
 • SageMath vs Mathematica.
 • Epic Games controversy.
 • Kent 20 Tempest bike parts.
 • Cimb principal login.
 • Huawei AppGallery.
 • Best VPN for torrenting Reddit.
 • Faceit hack csgo.
 • VanEck Vectors Digital Assets ETF.
 • Sparkasse Münzautomat.
 • Trading 212 review.
 • Pine script strategy.position size.
 • Anycoin Direct Auszahlung dauer.
 • Beste Flüssigmetall Wärmeleitpaste.
 • MontanaBlack Lieblingsserie.
 • Energy Web Token Was ist das.
 • Python float to timestamp.
 • Hållbarhet arbetsplats.
 • Tulip bord auktion.
 • Trading bot Android.